Klientoplysninger

SmithKrags advokater er beskikkede af Justitsministeriet og medlemmer af Advokatsamfundet. 

Advokaterne er omfattet af vores ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos forsikringsselskabet HDI-Gerling. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af SmithKrag, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokaterne hos SmithKrag er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Klientkonto: Vestjysk Bank, kontonr. 77301626592